Radna Rady Miejskiej w Choroszczy

Wioletta Kowieska

XXX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy 10.11.2017 r.

W dniu 10.11.2017 r. odbyła się już XXX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Nasze szkoły uległy ustawowemu przekształceniu, podjęliśmy uchwały tzw. założycielskie i w taki oto sposób, na terenie gminy mamy, póki co, trzy ośmioklasowe szkoły podstawowe w Choroszczy, Kruszewie i Złotorii.

Większość uchwał, jak zwykle, została podjęta jednogłośnie. Moje wątpliwości wzbudziła jednak uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek od środków transportowych. Stawki, co prawda, zostały utrzymane na tej samej wysokości, zmieniono natomiast, rok produkcji pojazdów przy zastosowaniu ulgi. Obecnie pojazdy wyprodukowane w 2012 roku i nowsze będą mogły skorzystać z obniżonej stawki podatku. Z ulgi zostały natomiast wyłączone pojazdy wyprodukowane w latach 2002 – 2011. Oczywiście nie otrzymaliśmy zmienianej uchwały, Radni sami sobie mogą sprawdzić albo zagłosować w ciemno, a co to szkodzi? Podobno kiedyś też tak było i niektórzy Radni podnosili wtedy wielki krzyk, że „Jak to?” i „Co to?” Nie byłam, nie widziałam, wiem tylko ze słyszenia, ale teraz, ci sami Radni nie mają uwag, pasuje im, no cóż, widocznie punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Kolejny raz poprosiłam o źródłowy materiał, a gdy zadałam pytanie, to, co usłyszałam? Oczywiście usłyszałam, że pytania to lepiej zadawać na komisji, a uchwał to mogę sobie sama poszukać. Myślę, że mogę, ale czy powinnam?

Pan Burmistrz mówił bardzo dużo o współpracy z sąsiednimi gminami, a jednocześnie bardzo mocno zaatakował Radnych Powiatowych. Czy zasadnie? Czy może atak miał mieć zupełnie inny cel? Ciekawe jaki? Moim zdaniem współpraca z Powiatem jest bardzo dobra, o czym świadczą liczne inwestycje budowy dróg powiatowych na terenie Miasta Choroszcz, w których przecież 50 % udziału ma właśnie powiat i to Radni Powiatowi przyczynili się w dużej mierze do wpisania ich do budżetu.

W ramach BOF zbudowana została ścieżka rowerowa Sienkiewicze – Choroszcz. Jeszcze żadne środki finansowe nie wpłynęły do budżetu Gminy, miejmy jednak nadzieję, że wpłyną, o czym zapewnił nas Włodarz Choroszczy.

Zaciekawieni bardzo współpracą Burmistrza, wraz z moim kolegą Radnym Panem Piotrem Dojlidą, złożyliśmy interpelację w sprawie budowy kanalizacji w ramach aglomeracji Turośń Kościelna obejmującej część gminy Choroszcz. Na jakim etapie i jaki zakres jest brany pod uwagę ze szczegółowym podaniem ulic i liczby osób. Ciekawe jak współpraca się rozwinie i jak Gmina, dbając o interes mieszkańców, wykorzysta taką okazję.

W dniu 30.10.2017 r. byłam wraz z mieszkańcami Klepacz u Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie fatalnego stanu dróg w moim okręgu. Zostało złożone pismo, przedstawiono szczegółowo wszystkie problemy i bolączki, a Pani Przewodnicząca zapewniła, że wesprze nas w tej trudnej sytuacji, w sytuacji, gdy mieszkańcy nie mogą dojechać do swojego domu., gdy muszą walczyć o przetrwanie w błocie i wodzie. Dla nich jest to „być albo nie być”, nie mają zapewnionego bezpieczeństwa, żadne bowiem służby w sytuacji zagrożenia zdrowia czy mienia, nie będą w stanie tam dojechać.

Dlatego złożyliśmy, wraz z Radnym Piotrem Dojlidą, kolejną interpelację, właśnie w sprawie naprawy w/w ulic. Kiedy i w jaki sposób Pan Burmistrz zamierza naprawić ulicę Spokojną, Cichą oraz przyległe, aby zaspokoić podstawowe potrzeby obywateli Gminy Choroszcz.

Wioletta Kowieska

XXV Sesja Rady Miejskiej W Choroszczy 25.04.2017 r.

25 kwietnia 2017 r. odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Niestety z przykrością muszę poinformować, że kolejny raz Radni zafundowali mieszkańcom podwyżki. Tym razem została wprowadzona:

  • opłata abonamentowa dla odbiorców na terenie Gminy Choroszcz podłączonych do sieci wodociągowej, będącej w posiadaniu Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy – spółka z o.o. w wysokości 4,63 zł netto (5 zł brutto) za miesiąc.

  • opłata abonamentowa dla odbiorców na terenie Gminy Choroszcz podłączonych do sieci kanalizacyjnej, będącej w posiadaniu Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy – spółka z o.o. w wysokości 3,70 zł netto (4 zł brutto) za miesiąc.

Kolejna podwyżka, to wzrost o ok. 60 – 70 % stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Firma, która odbierała odpady na terenie Gminy Choroszcz wypowiedziała umowę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w okresie, w którym odbiór odpadów odbywał się raz w miesiącu – firma realizowała warunki umowy, natomiast obecnie, gdy odbiór ma następować co dwa tygodnie – rozwiązuje umowę. A miało to nie mieć wpływu na koszt odbioru odpadów. Zapytałam również jakie było zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nie usłyszałam jednak odpowiedzi. No cóż, inni zwykle słyszą co innego niż ja – jak twierdzi Pan Burmistrz. A co w sytuacji, gdy ta sama firma wygra przetarg? Gmina zostanie oszukana, a firma zarobi, bo za większe pieniądze będzie odbierała te odpady, które miała odbierać za mniejsze? Co z interesem Gminy? Jak będzie skonstruowana kolejna umowa? Jakie będą zabezpieczenia?

Pan Radny Andrzej Kościuczyk zarzucił mi, że zadaję pytania „pod publiczkę”. Nie wziął pod uwagę faktu, że działam, w moim odczuciu, w dobrze pojętym interesie mieszkańców, pytam, bo mam prawo i moralny obowiązek, aby wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw. Staram się głosować nad uchwałami świadomie, po wysłuchaniu wszystkich wyjaśnień i po sprawdzeniu przepisów.

Z wielką radością pragnę poinformować mieszkańców Klepacz i wszystkich użytkowników skrzyżowania ulic Niewodnickiej, Wodociągowej i Kolejowej, że już niebawem, rozpocznie się budowa ronda w Klepaczach. Poprawi to zdecydowanie bezpieczeństwo i ułatwi mieszkańcom ulicy Wodociągowej włączanie się do ruchu.

Na koniec trochę moralizatorsko. Jednak jako osoba dorosła i odpowiedzialna za czyny swoje i poniekąd za innych, nie potrafię obojętnie przejść obok złego zachowania. Otóż wielkim nietaktem, jak również naruszeniem zasad współżycia społecznego była postawa jednego z Radnych, który chętnie podsumowuje innych, ale niestety sam siebie nie widzi. Mówi o poczciwości, a ja chciałabym zapytać czy wie co to jest poczciwość? Może nie rozumie znaczenia słów których używa?

Wioletta Kowieska

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy 31.03.2017 r.

Podczas XXIV Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy, która odbyła się 31.03.2017 r.

ślubowanie złożył nowy Radny Pan Jan Czarniecki, gratuluję i życzę owocnej pracy.

Pragnę wszystkich poinformować, że podczas głosowania nad przyjęciem protokołu – z tej Sesji, byłam przeciw. Moim zdaniem rozwiązanie, które przegłosowali swego czasu Radni, a mianowicie, że w protokole mają się znaleźć (zgodnie z § 26. 2. pkt 6 Statutu) „w szczególności główne tezy wystąpień…” doprowadził do sytuacji, że w protokole znajdujemy niewiele z wypowiedzi Radnych. Nie oddaje to, ani atmosfery jaka jest na Sesji, ani nie pozwala zainteresowanym mieszkańcom ocenić tego, co mówili radni, o ile w ogóle zabierali głos, a właściwie można wysnuć fałszywe wnioski, że Radni nie prowadzili żadnej dyskusji, przynajmniej niektórzy, ponieważ do większości punktów zapisany jest tekst „Wobec braku głosów w dyskusji…”.

Kolejny problem, nad którym chciałabym się pochylić, dotyczy Uchwały wprowadzającej kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola. Na posiedzeniu komisji Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy Pan Andrzej Winnicki nie udzielił mi wyczerpującej odpowiedzi, wobec powyższego należało sprawdzić informacje i okazało się, że zgłoszona przeze mnie poprawka, na posiedzeniu komisji, była za daleko posuniętą troską o rodziny wielodzietne. Rekrutacja uzupełniająca ma bowiem miejsce w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miejską w Choroszczy. Na Sesji stwierdziłam, że zarówno dyrektor jak i burmistrz na posiedzeniu Komisji nie byli odpowiednio przygotowani, a mój wniosek o dopisanie w pkt 4 w § 2 słów „co najmniej”, po przeanalizowaniu przepisów, uważam, że jest niezgodny z ustawą – Prawo oświatowe, która mówi o wielodzietności rodziny kandydata – i to jest jeden z wymogów ustawowych, którego należy przestrzegać i zastosować już na pierwszym etapie rekrutacji. Zastosowanie wymogów ustawowych spowoduje, że dzieci z rodzin z trójką i większą liczbą dzieci zostaną przyjęte do przedszkola w pierwszej kolejności już w pierwszym etapie rekrutacji. O tym, co to jest wielodzietność mówi ustawa o świadczeniach rodzinnych (troje lub więcej dzieci w rodzinie). Pan dyrektor jednak nie udzielił takiej odpowiedzi. Zastosowanie zapisu „co najmniej” jest zbyteczne w rekrutacji uzupełniającej, a tłumaczenia Pana Burmistrza i pana sekretarza są tylko próbą rozmycia niekompetencji i słabego rozumienia przepisów, co potwierdza nieprzygotowanie. Wnioskowałam więc o to, aby na kolejnych komisjach pracownik merytoryczny był przygotowany, aby udzielić rzetelnej informacji i wyjaśnić wątpliwości radnych. Zarzuca mi się jednak, że zadaję pytania. A ja chciałabym poznać argumenty, które przekonają mnie, że proponowane rozwiązanie będzie w interesie mieszkańców gminy.

Kontrowersyjne jest, moim zdaniem, przeniesienie siedziby obwodowej komisji wyborczej z Kruszewa do Izbiszcz – na wniosek Radnego z Izbiszcz Pana Mariana Kosakowskiego. Nie dlatego, żebym chciała nastawiać jednych mieszkańców przeciw drugim, ale obiektywnie patrząc na sprawę, jak mieszkańcy Kruszewa mają się czuć jeżeli obecnie sprawujący urząd Burmistrza wraz z grupą radnych, ciągle próbują coś w Kruszewie likwidować, bo przypomnijmy sobie, ile razy Pan Burmistrz chciał zlikwidować szkołę w Kruszewie i ile trudu trzeba było włożyć, ażeby ją uratować. Żadna wieś nie byłaby zachwycona. Argumentem podnoszonym przez Radnego Kosakowskiego była większa liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania w Izbiszczach niż w Kruszewie. Drugim powodem przeniesienia była potrzeba dostosowania lokalu wyborczego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. „W Izbiszczach jest obiekt dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, natomiast nakłady jakie trzeba by było ponieść w Kruszewie są zbyt duże” – tak argumentował Pan Sekretarz. Natomiast Pan Adam Radłowski, sołtys wsi Kruszewo, wyraził swoje wątpliwości związane z podanymi faktami. Stwierdził, że w ostatnio przeprowadzonym w Szkole Podstawowej w Kruszewie referendum w sprawie lotniska był podjazd dla niepełnosprawnych, jest też stały dostęp do Internetu jakiego brakuje w Izbiszczach. Ma wrażenie, że jest to robione pod przyszłe wybory. Nie tylko zresztą Pan Sołtys ma takie wrażenie. W tej sprawie zabrał również głos Pan Radny Piotr Dojlida. Przypomniał, że wybory w SP Kruszewo odbywały się od początku wyborów samorządowych. Uważa, że ludzie odczują to jako zabieranie im wszystkiego (przypomniał próbę likwidacji szkoły) stwierdził jednocześnie, że „może dobrze by było wybudować w Izbiszczach drogę, chodnik, garaż dla strażaków, aby przeniesienie siedziby komisji nie było jedynym sukcesem Burmistrza.”Dobrze by było.

Wioletta Kowieska

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy 24.02.2017

24 lutego 2017 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Podczas XXIII Sesji zostały podjęte uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie budowy ronda w Klepaczach, przebudowy z rozbudową drogi na odcinku Choroszcz – Kościuki (przez wieś) oraz wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi – przejście przez miejscowość Konowały i Izbiszcze, na przebudowę z rozbudową drogi Zaczerlany – Gajowniki Kolonia i odcinka drogi przez wieś Gajowniki wraz z przebudową mostu na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki.

Pan Radny Piotr Dojlida podziękował Radnym Powiatowym za wprowadzenie tych inwestycji do budżetu Powiatu.

Z ogromną radością i, nie ukrywam, satysfakcją pragnę poinformować, że Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwałę w sprawie współdziałania z Miastem Białystok przy budowie i przebudowie ulic położonych na granicy gmin Białystok i Choroszcz, a mianowicie ul. Skandynawskiej w Białymstoku i ul. Granicznej w Klepaczach. Finansowanie tych inwestycji uchwalono w wysokości: ul. Skandynawska 30 % – Gmina Choroszcz, 70 % – Miasto Białystok, ul. Graniczna 50 % na 50%.

Po podjęciu uchwały podziękowałam Naszym Radnym, Radnym PiS z Rady Miejskiej Białegostoku, dzięki którym ta inwestycja znalazła się w budżecie Miasta Białegostoku już w 2016 r. oraz Panu Burmistrzowi, że przychylił się do tych zapisów i ustaleń.

Radni uchwalili sieć szkół na terenie Gminy Choroszcz wraz z ustaleniem obwodów tych szkół, co jest przygotowaniem się do reformy edukacji. Od 1 września 2017 roku będziemy mieli Szkołę Podstawową: w Kruszewie, Złotorii i Choroszczy. Będą to szkoły ośmioklasowe, dodatkowo uczniowie klasy drugiej i trzeciej gimnazjum będą kończyli swoją edukację zgodnie z dotychczasowym systemem. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że ewentualne ograniczenie zatrudnienia w szkołach nie będzie konsekwencją wprowadzania reformy, a zmniejszającą się, ciągle jeszcze, liczbą dzieci w wieku szkolnym.

Podjęta również została uchwała w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Otóż dzieci 6 letnie nie muszą od 1 stycznia 2017 roku płacić za pobyt w przedszkolu, jest to konsekwencja zapisów ustawowych, które zostały zmienione przez obecną władzę.

Wioletta Kowieska

Budowa sieci gazowej we wsi Klepacze

W dniu 10 stycznia 2017 r. odbyło się w Klepaczach zebranie w sprawie budowy we wsi sieci gazowej. Zainteresowanie tematem było bardzo duże, co budzi nadzieję, że inwestycja dojdzie do skutku. Przeprowadzenie jej jest bowiem uzależnione od ilości złożonych deklaracji, na podstawie których zostanie przygotowana kalkulacja i koncepcja budowy sieci.

Pan Dyrektor Grzegorz Mackiewicz podkreślił chęć współpracy i w przypadku odpowiedniej liczby chętnych zapewnił, że realnym terminem realizacji inwestycji jest rok 2018. Istotne jest jednak to, że Zakład Gazowniczy sam z własnej inicjatywy nie rozbudowuje sieci, dzieje się to tylko i wyłącznie na wniosek osób zainteresowanych po analizie kosztów, na które wpływ ma oczywiście liczba konkretnych odbiorców. Wszyscy zainteresowani mogą do dnia 31.01.2017 r. złożyć deklaracje do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku. Formularz Deklaracji dostępny jest u Pana Sołtysa Jerzego Wójcika. Termin jest ostateczny, ze względu na konieczność zbadania celowości inwestycji oraz przeprowadzenia stosownych analiz, kalkulacji i obliczeń.

Wioletta Kowieska

XXII Sesja 29.12.2016 r.

29 grudnia 2016 r. odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Zgłosiłam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu, w którym Pan Burmistrz Robert Wardziński powinien przeprosić Radnych Wiolettę Kowieską i Piotra Pawła Dojlidę za to, że publicznie nas obraził nazywając „donosicielami”. Uważam, że podstawowe zasady kultury obowiązują każdego, a szczególnie osoby publiczne, tym bardziej sprawujące władzę. Stanowisko zobowiązuje, a szacunek należy się każdemu! Radni niestety odrzucili ten wniosek! Czyżby uważali inaczej? Czy godzi się obrażać kogoś za to, że stanął po stronie mieszkańców?

A może Radni powinni tylko głosować i nie zadawać niewygodnych pytań?

Na sesji został uchwalony, większością głosów, budżet na rok 2017.

Niepokojący jest fakt, że koszty funkcjonowania urzędu rosną, a jak już pisałam wcześniej, w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016 – 2025 znalazł się zapis „konieczność rozbudowy budynku, w którym obecnie mieści się Urząd Miejski lub zmiana lokalizacji tej inwestycji”. Jaka jest tego przyczyna?

Szkoła Filialna w Rogowie zostanie zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017 r. Ta decyzja jest jednak uzasadniona, ponieważ od 01.09.2016 r. nie ma tam ani uczniów, ani nauczycieli. Podlaski Kurator Oświaty zaopiniował pozytywnie zamiar likwidacji szkoły, a opinię skierował do Pana Roberta Wardzińskiego Burmistrza Choroszczy. Tym razem Pan Burmistrz nie kwestionował faktu otrzymania pisma, chociaż w przypadku próby likwidacji szkoły w Kruszewie uznał, że nie jest prawidłowym adresatem opinii Kuratora Oświaty.

Zarówno na Komisji jak i podczas Sesji mieszkańcy, sołtysi i Radni narzekali na zły stan dróg w Gminie, niewystarczające odśnieżanie i posypywanie oblodzonych jezdni, a gdy nie ma mrozu – błoto i dziury. 

Pani Radna z okręgu nr 5 w Choroszczy złożyła mandat! Przed wyborcami z tego okręgu wybory uzupełniające.

W okresie świątecznym nie zabrakło wigilijnego opłatka. Wszyscy obecni na Sesji oraz zaproszeni goście złożyli sobie serdeczne życzenia na nadchodzący Nowy 2017 Rok.

W tym miejscu pragnę życzyć wszystkim Państwu wielu łask Bożych, zdrowia i pomyślności w Nowym Roku 2017.

Wioletta Kowieska

XX sesja 10.11.2016

10 listopada 2016 r. odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Mój wniosek o wyliczenia oszczędności jakie można poczynić w Radzie pozostał tak naprawdę bez odpowiedzi, gdyż Pani Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w obecnej sytuacji nie ma potrzeby takich zmian przeprowadzać. Jest to decyzja Rady. Koniec. Kropka.

To było przed XX Sesją, w tak zwanym międzyczasie, a podczas sesji?

Na początku były podejmowane uchwały, które nie wzbudzały większych emocji. Zmiany w budżecie, pomoc Powiatowi Białostockiemu itp.

Budowa ronda w Klepaczach zostaje przesunięta na przyszły rok, gdyż w pierwszym przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca, a w drugim zgłosił się jeden i zażądał abstrakcyjnej kwoty.

Później napięcie rosło z minuty na minutę, trochę zadziwiające jak na nasze warunki, zważywszy na fakt, że Radni raczej rzadko zabierają głos. Podczas omawiania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016 – 2025 zgłosiłam wniosek, aby do tejże strategii wpisać budowę ścieżki rowerowej Klepacze – Niewodnica Kościelna, jest tam bardzo duży ruch samochodowy i ani piesi, ani rowerzyści nie mają zapewnionego bezpieczeństwa. Nawet nie został ten wniosek poddany pod głosowanie. W końcu nie po to Pan Burmistrz tę ścieżkę rowerową wykreślił z BOF i w zamian wpisał budowę ścieżki rowerowej równoległej do „Szosy Kruszewskiej” na odcinku Sienkiewicze – Choroszcz, żeby ją teraz wpisywać do Strategii. Jak powiedział Pan Andrzej Arefiew wystarczyło wziąć rower i przejechać się tymi drogami, żeby wiedzieć, gdzie ścieżka jest bardziej potrzebna, przynajmniej tak tworzy się dobrą strategię.

Zapytałam też o budowę marki „Choroszcz – Nasza Rezydencja”, na którą to przeznaczyć mamy 500 tysięcy złotych. Na czym ma polegać, z czym ma się kojarzyć? To było chyba trudne pytanie, bo wyjaśnienie było mało czytelne. Tak się podobno robi, jakieś przedsięwzięcia będą. Pan Radny Jabłoński stwierdził nawet, że nareszcie Choroszcz nie będzie kojarzyła się ze szpitalem psychiatrycznym. Ale czy to jest coś złego, że mamy szpital? Teraz będziemy mieli rezydencję, mam nadzieję, że szpital też zostanie. Pan Radny Dojlida zapytał o wydatki na urząd, które wzrosły o 762 110 złotych w 2015 roku, a w strategii umieszczono zapis, że „Ważnym problemem w tym obszarze jest również konieczność rozbudowy budynku, w którym obecnie mieści się Urząd Gminy lub zmiana lokalizacji tej instytucji.” Właściwie trudno się dziwić, cyfry nie kłamią.

Następnie podjęta została uchwała, obniżająca niektóre podatki, a właściwie ustawa wymusiła obniżenie niektórych podatków, gdyż były one ustalone powyżej ustawowego maksimum. Zwróciłam uwagę, że może warto nad innymi podatkami i opłatami się pochylić i je obniżyć jak np. opłaty za wodę czy kanalizację bez mała najdroższe w całym województwie. Oczywiście jeśli chodzi o podatki, to nie można ich wysokości zmienić w trakcie roku podatkowego, ale każdy rok kiedyś się kończy i zaczyna się kolejny.

Punktem kulminacyjnym Sesji było rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Choroszczy. Stali czytelnicy mojej strony internetowej na pewno są ciekawi, jakie argumenty przedstawił Burmistrz. Pan Sekretarz omówił uzasadnienie do uchwały, która oczywiście uznaje skargę za bezzasadną. Firma Grot nie zastosowała się do zapisów umowy, zawinił pracownik Urzędu Gminy, a gazeta była nierzetelna. Później zabrał głos Pan Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński i stwierdził, o zgrozo, że my, to jest Pan Radny Piotr Paweł Dojlida i ja – Radna Wioletta Kowieska jesteśmy donosicielami, moja znajomość prawa jest niewielka, natomiast były Przewodniczący Rady Pan Piotr Dojlida powinien wiedzieć do kogo składa się skargę na Burmistrza, na pewno nie do Wojewody. Takich argumentów można tylko pozazdrościć Panu Burmistrzowi, rzeczywiście były na bardzo wysokim poziomie. Nikt by się nie powstydził. Wniosek nasuwa się oto taki: Gazeta jak chwali Burmistrza i nazywa go „włodarzem”, to jest rzetelna, jak pisze coś, co się Burmistrzowi nie podoba – jest nierzetelna, no cóż – zawsze warto mieć własną gazetę, wtedy zawsze jest rzetelna. Idźmy dalej, a mianowicie – moja znajomość prawa szybko została zweryfikowana, uchwalony niedawno nowy Regulamin wynagradzania nauczycieli został w całości uchylony przez Wojewodę Podlaskiego, a nie mówiłam? Następnie uchyliliśmy uchwałę podjętą we wrześniu dotyczącą kolejnej likwidacji – już trzeciej, szkoły w Kruszewie i utworzenia tam filii Szkoły Podstawowej w Choroszczy, a przecież mówiliśmy z kolegą Radnym Piotrem Dojlidą poczekajmy, dajmy szansę tej szkole. Nikt nas nie słuchał, a wręcz przeciwnie, zarzuca się nam, że jesteśmy opozycją.

Czy dlatego, że z rozsądkiem podchodzimy do propozycji Pana Burmistrza i dbamy o interesy mieszkańców, szanując ich i wspierając w trudnych sytuacjach?

Końcówka XX Sesji była trochę jak „Sensacje XX wieku”. Pan Andrzej Arefiew właściciel firmy ArefiewKompany z Krupnik postanowił zwrócić się do Radnych Rady Miejskiej w Choroszczy, którzy to, nie pochylili się nad jego problemem pomimo jego wcześniejszych pism i skarg, i nie wyrazili zgody na pozostawienie adresu jego firmy bez zmian, podczas nadawania nazw ulicom w Krupnikach. Jego argumentów wcześniej nikt nie wysłuchał, a na tej „listopadowej” sesji, aby je przedstawić musiał poczekać do końca obrad, ponieważ głos zabrać mógł dopiero w punkcie „Zapytania i wolne wnioski”, czyli na końcu. To nic, że jest człowiekiem zabieganym, poczekał. Podziękował i Panu Burmistrzowi, i Pani Przewodniczącej Rady, podsumował postawę Radnych, którzy podejmują różne uchwały. Stwierdził, że się obraził i zabierze swoje podatki w wysokości 100 tysięcy złotych rocznie i przeniesie je gdzie indziej. Nic dodać, nic ująć.

Wioletta Kowieska

Dzień Ogórka w Kruszewie

W niedzielę 2 października 2016 r. w Kruszewie odbył się Dzień Ogórka. Pogoda była wspaniała, ogórki i kapusta wyśmienite. Wzięłam udział we Mszy Świętej, obejrzałam wystawę przepięknych zdjęć, zrobiłam zakupy i pojechałam do domu. Nie wiem czy obiektywne media odnotowały moją obecność? Ale przecież nie dla nich tam pojechałam :)!

Wioletta Kowieska

Łoś w Klepaczach

Zaraz następnego dnia po Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy 01.10.2016 r. zdarzył się kolejny problem. Na działce w Klepaczach znaleziono martwego łosia. Sprawa oparła się o gazetę, bo nie było komu go sprzątnąć. Wersje artykułów z Kuriera Porannego niestety nie pokryły się. W wydaniu sobotnim internetowym z dnia 01.10.2016 r. wersja była inna niż we wtorkowym drukowanym z dnia 04.10.2016 r. Jak to nazwać? Komu wierzyć? Napisaliśmy z Panem Piotrem Dojlidą skargę do Wojewody Podlaskiego na Pana Burmistrza Choroszczy i wysłaliśmy ją w poniedziałek 03.10.2016 r. ok godziny 8 rano. Odpowiedzi jeszcze nie mamy, ale łoś został sprzątnięty już tego samego dnia. Treść artykułu z Kuriera Porannego internetowego zacytowałam w skardze, a drugi artykuł z wtorkowego numeru umieszczę poniżej treści skargi.

Wioletta Kowieska

skarga-na-burmistrzaskarga-na-burmistrza-str-2

 artykol

Sesja 30.09.2016

30 września 2016 r. odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Zapraszam na stronę http://um-choroszcz.pbip.pl/, gdzie znajdują się protokoły z sesji i umieszczone są uchwały podjęte przez Radę Miejską w Choroszczy.

Podczas omawiania zmian w budżecie na 2016 r. pojawił się temat nowo wybudowanej drogi, w nowo utworzonym sołectwie Turczyn. Poprosiłam o informację na temat tego, kiedy Pan Burmistrz lub zastępca Burmistrza zgłosili wniosek do Powiatu o wycofanie się z budowy tejże drogi. Informacja ta jest dość istotna w sytuacji, gdybyśmy chcieli zbadać, jak to naprawdę było z tą drogą i czyja to jest zasługa, że ona powstała. Otóż w 2014 r. jeszcze za poprzedniej władzy samorządowej czyli również za poprzedniego Burmistrza Jerzego Ułanowicza budowa drogi we wsi Turczyn została zaprojektowana i wpisana do budżetu Powiatu jako inwestycja do realizacji. Wyniknął jednak spór, ponieważ obecny Sołtys wsi Turczyn był szczęśliwym posiadaczem stodoły – częściowo posadowionej w pasie drogowym. Konflikt wtedy nie do rozwiązania udało się rozstrzygnąć i jak tylko sołtys został sołtysem, stodoła została rozebrana, a powiat nawet za nią zapłacił i natychmiast ku zadowoleniu wszystkich, także nas Radnych z Klepacz, powstała nowa droga w nowo utworzonym sołectwie Turczyn. Czyja to była zasługa? Myślę, że wszystkich po trosze. Warto mieć dobrą pamięć no i oczywiście trochę obiektywizmu.

Pan Burmistrz powtarza, że trzeba korzystać z okazji, dlatego też zwróciłam się z wnioskiem, aby włączył się czynnie do współpracy z Miastem Białystok, które tworzy właśnie koncepcję budowy ul. Skandynawskiej. Z informacji jakie do mnie dotarły przy zjazdach z ulicy Skandynawskiej na ulice położone w Gminie Choroszcz we wsi Klepacze takie jak.: ul. Przejazd, Zagórną, Długą i Ks. Grzybowskiego mają być jedynie obniżone krawężniki. Lepiej byłoby i dla gminy, i dla mieszkańców, gdyby były tam zaprojektowane i wykonane przy okazji realizacji przez Miasto Białystok tej inwestycji zjazdy, bo później, gdy będziemy budowali nasze drogi już nie trzeba będzie uzgadniać nic z sąsiadem.

Pan Burmistrz powiedział również, że na budowę ul. Granicznej wykonuje już dokumentację, ciekawe kiedy nam ją zbuduje? Zapytałam powtórnie, czy dobrze zrozumiałam, że będzie budował ulicę Graniczną w Klepaczach? Potwierdził. Czekamy więc.

Niestety znowu wróciła walka o Szkołę im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie. Co prawda Szkoła w roku szkolnym 2016/2017 została, jednak kolejny raz pan Burmistrz przymierzył się do jej likwidacji. Zostanie w to miejsce utworzona Filia Szkoły Podstawowej w Choroszczy z oddziałami I – III i oddziałem przedszkolnym. Zapytałam więc, co ze skargą, którą złożył do sądu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego uchylające Uchwałę Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie i utworzenia w to miejsce filii Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy. Czekamy. Jeszcze nie została sprawa rozstrzygnięta, a już z powrotem zagięto parol na szkołę. Jak mają się czuć rodzice i mieszkańcy Kruszewa? Nic dziwnego, że zabierają dzieci do innej szkoły. Tak jak szkoła w Rogowie właśnie została zlikwidowana ze względu na brak uczniów, tak szkoła w Kruszewie niebawem też przestanie istnieć. Żałuję tylko, że muszę w tym wszystkim uczestniczyć, a najgorsze będzie to, że za jakiś czas będę musiała powiedzieć z ciężkim sercem: „A nie mówiłam?” Tylko jaka z tego satysfakcja, kiedy wszystkie wiejskie szkoły w Gminie Choroszcz będą zlikwidowane?! Mam nadzieję, że chociaż szkoła w Złotorii zostanie, czego z całego serca życzyłam Panu Radnemu Ireneuszowi Jabłońskiemu. Choć on stwierdził, że moje wywody i wystąpienia Pana Radnego Piotra Dojlidy, to tylko bicie piany. Być może, ale czy Radni są tylko od podnoszenia ręki, i milczącego zgadzania się ze wszystkim i na wszystko? W moim przekonaniu Radni są od zadawania pytań i wypowiadania słów w obronie i interesie mieszkańców!

Skoro już tacy jesteśmy oszczędni, to zwróciłam się z wnioskiem do Pani Przewodniczącej Rady Beaty Jeżerys o wyliczenie na następną sesję oszczędności jakie można poczynić w Radzie. Mianowicie, skoro oszczędzamy czas i Komisje Rady zbierają się na wspólnych posiedzeniach, a w każdej komisji jest przewodniczący i wiceprzewodniczący, i jeszcze dwóch wiceprzewodniczących rady, to zróbmy:

  • jedną komisję

  • jednego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tejże komisji oraz

  • jednego wiceprzewodniczącego Rady.

Poczekajmy na wyliczenia – ile zaoszczędzić można! Skoro można oszczędzać na edukacji, to można też na Radzie! Nie ma potrzeby wypłacać zwiększonych diet po to tylko, aby płacić.

W moim odczuciu, bardzo ważne pytanie zadał Radny Pan Piotr Dojlida. Nasza spółka wodociągów i kanalizacji ogłosiła przetarg na hydranty, ciekawe za ile kupujemy obecnie hydranty, a za ile kupowaliśmy poprzednio? Poczekajmy, na pewno się dowiemy.

Zgłosiłam wniosek o sprawdzenie stanu ulic w Klepaczach i jeszcze przed jesienią poprawienie ich tam, gdzie nie można było poprawić po deszczach, usłyszałam od Pana Burmistrza, że nie wiadomo gdzie podsypać, bo nie wiemy gdzie zrobi się dziura. Trudno się z takim stwierdzeniem nie zgodzić, bo i skąd wiadomo, gdzie zrobi się dziura?

Wioletta Kowieska

Kalendarz

Listopad 2017
P W Ś C P S N
« Kwi    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Statystyka

Strony

Strony|Odwiedziny |Goście

  • Ostatnie 24h: 23
  • Ostatnie 7 dni: 145
  • Ostatnie 30 dni: 595
  • Teraz: 1